Начало / Новини / Предстои изготвяне на Стратегически план за развитие на горския сектор за периода 2013 – 2022 г.

Предстои изготвяне на Стратегически план за развитие на горския сектор за периода 2013 – 2022 г.

01.03.2013

През м. февруари 2013 г. Изпълнителната агенция по горите към МЗХ обяви обществена поръчка с предмет: „Разработване, обсъждане и приемане на Стратегически план за развитие на горския сектор 2013-2022 г.”

Документът ще бъде разработен като част от проект „Стратегическото планиране в българските гори – гарант за ефективно управление и устойчиво развитие“ по Приоритетна ос I „Добро управление”, под-приоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския социален фонд.
В резултат от изпълнението на обществената поръчка се очаква да бъде изготвен и одобрен Стратегически план за развитие на горския сектор за периода 2013–2022 г., да се проведе широко обществено обсъждане на проекта на Стратегическия план по време на шест регионални кръгли маси и одобреният вариант на документа да бъде представен на всички заинтересовани страни по време на национална кръгла маса.


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел