Home / Portfolio / 2019

2019

Поддържане и експлоатация на Система за надлежна проверка за снабдяване с FSC контролирани материали в съответствие с Изискванията за снабдяване с FSC® контролирана дървесина (FSC-STD-40-005 V 3-1). Възложител: Монди Стамболийски ЕАД.
Организиране на специализирано обучение за служителите на Изпълнителна агенция по горите по прилагане на Регламент (ЕС) № 995/2010 г. на Европейския парламент и на Съвета от 20.10.2010 г. (EUTR), финансирани съгласно Д-р № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1/10.7.2018 г. по ОП "Добро управление" 2014-2020 г. Възложител: Изпълнителна агенция по горите при Министерство на земеделието, храните и горите.


Предоставяне на експертни лесовъдски услуги по проект LIFE13 NAT/BG/801 Опазване и възстановяване на крайречни гори (местообитания от тип *91Е0) в Натура 2000 места и в моделни територии в България. Възложител: WWF - Дунавско-Карпатска програма България.


Разработване на проектно предложение по Програма LIFE 2018 Nature & Biodiversity на ЕК. Възложител: Югозападно държавно предприятие ДП, Благоевград.


Предоставяне на експертни услуги за извършване на одити по системите за горска сертификация за управление на гори и веригите за проследяване на продукцията (FSC® Chain of Custody) Възложител: Soil Association Certification Limited.


Извършване на основен одит по системата за проследяване на продукцията (FSC® Chain of Custody) на Е. Миролио ЕАД. Възложител: Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale (ICEA), Italy.


Осигуряване на горски репродуктивни материали за наши партньори на национално и международно ниво.


Project in focus

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

The interactive map was developed by PDM Services Ltd. under a project implemented by Novo Badeshte za Dospat Association with the financial support of Operational Programme for the Bulgarian Fisheries.

The website contains information for the most popular tourist routes and sites on the territory of FLAG High Western Rhodopes: Batak-Devin-Dospat together with GPS data for all objects available for download.

Certificates

PDM Services Ltd. is certified by the Executive Forestry Agency at the Ministry of Agriculture and Food for the production and marketing of forest reproductive materials of national and international level.

Our team experts hold licenses in various fields including forestry, FSC forest certification, work with specialized GIS software, environmental impact assessment, tourism, etc.


Site by Loopink & PixelFlower