2019

Прилагане и поддръжка на Система за надлежна проверка за снабдяване с FSC контролирани материали в съответствие с Изискванията за снабдяване с FSC® контролирана дървесина (FSC-STD-40-005 V 3-1). Възложител: Монди Стамболийски ЕАД.


Организиране на специализирано обучение за служителите на Изпълнителна агенция по горите по прилагане на Регламент (ЕС) № 995/2010 г. на Европейския парламент и на Съвета от 20.10.2010 г. (EUTR), финансирани съгласно Д-р № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1/10.7.2018 г. по ОП "Добро управление" 2014-2020 г. Възложител: Изпълнителна агенция по горите при Министерство на земеделието, храните и горите.


Предоставяне на експертни лесовъдски услуги по проект LIFE13 NAT/BG/801 Опазване и възстановяване на крайречни гори (местообитания от тип *91Е0) в Натура 2000 места и в моделни територии в България. Възложител: WWF - Дунавско-Карпатска програма България.


Разработване на проектно предложение по Програма LIFE 2018 Nature & Biodiversity на ЕК. Възложител: Югозападно държавно предприятие ДП, Благоевград.


Предоставяне на експертни услуги за извършване на одити по системите за горска сертификация за управление на гори и веригите за проследяване на продукцията (FSC® Chain of Custody) Възложител: Soil Association Certification Limited.


Извършване на основен одит по системата за проследяване на продукцията (FSC® Chain of Custody) на Е. Миролио ЕАД. Възложител: Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale (ICEA), Italy.


Осигуряване на горски репродуктивни материали за наши партньори на национално и международно ниво.


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел