2006

Оценка за социалното въздействие на дейността на „АТКО 2000” в процеса на горска сертификация по системата на FSC по Проект No: 9E0710.02-01 „IKEA Етап 2 – компонент 01 – Моделна горска територия Странджа”
Възложител: WWF, Дунавско – Карпатска Програма България

Оценка за социалното въздействие на дейността на Държавно лесничейство Кости в процеса на горска сертификация по системата на FSC по Проект No: 9E0710.02-01 „IKEA Етап 2 – компонент 01 – Моделна горска територия Странджа”
Възложител: WWF, Дунавско – Карпатска Програма България

Оценка за социалното въздействие на дейността на Държавно ловно стопанство Росица в процеса на горска сертификация по системата на FSC по Проект No: 9E0710.02-01 „IKEA Етап 2 – компонент 01 – Моделна горска територия Странджа”
Възложител: WWF, Дунавско – Карпатска Програма България

Разработване на проект “Опазване популациите на световно застрашен вид - Видра (Lutra lutra L.) на територията на Община Доспат” финансиран от Програмата за малки проекти към ГЕФ
Възложител: Сдружение “Местна инициативна група Доспат 2006”

Изготвяне на Локален план за опазване на защитен вид - видра (Lutra Lutra) на територията на Община Доспат
Възложител: Сдружение “Местна инициативна група Доспат 2006”

Изготвяне на проекто предложение „Развитие на транс-гранично сътрудничество като основа за ефективно опазване на популациите и местообитанията на кафявата мечка в региона на Западни Родопи” финансиран по програма ФАР–ТГС България – Гърция
Бенефициент: ПК „Силивряк”


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел