2011

Изпълнение на малка обществена поръчка „Макроикономически анализ на потенциала на регионите за развитие на „зелена” икономика” в рамките на проект „Региони за устойчива промяна” по програма INTERREG IVC на ЕС
Възложител: МРРБ

Изпълнение на малка обществена поръчка “Създаване на оnline туристическа карта с GPS координати на маршрутите и туристическите обектите в НП” по проект „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в Национален парк Централен Балкан” финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”
Възложител: ДНП „Централен Балкан
Уебсайт: Централен Балкан - интерактивна карта с GPS данни

Извършване на средносрочна оценка на проект BG0042 „Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България”
Възложител: ДПП Витоша

Разработване на проект „Създаване на устойчива практика за подобряване на жизнената среда чрез опазване на боровите гори в района на гр. Сопот” финансиран от Програма „Място за живот” на Фондация «Екообщност»
Бенефициенти: Спортен клуб Скайномад / Сдружение ИГ „Витоша”

Разработване на концепция за проект по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” по ОП „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013 г. (Възложител: „Флорикс” ООД)

Експертна подкрепа за разработване на проект „Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в България” по ОП "Околна среда"
Възложител: WWF – Дунавско-Карпатска програма

Изготвяне на техническа оферта за участие в конкурс на ДПП "Българка" и окомплектоване на техническа документация
Възложител: Марсилея ООД

Предоставяне на консултантски услуги по част "Технологична" при изготвяне на инвестиционен проект за разсадник на територията на ПП "Странджа"
Възложител: Ландарт Студио ООД

Специализиран превод на информационни материали за Рамсарската конвенция
Възложител: Геософт ЕООД

Организиране на фирмено обучение за работа в екип, включващо залесяване, за „Данон Сердика” АД

Осигуряване на горски репродуктивни материали за държавни горски стопанства и други клиенти на национално и международно ниво


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел